Service voorwaarden: Herstellingen

Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conformiteit moeten gemeld worden bij de aflevering. Eventuele andere klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Seculux NV, ten laatste 3 dagen na aankomst van de producten.
Alle goederen die teruggestuurd worden, ook tijdens de garantieperiode, moeten vergezeld zijn van een gedetailleerd ingevulde ‘retourformulier’, document te downloaden van onze webshop; shop.seculux.eu. Bij het ontbreken hiervan zal een forfaitaire diagnosekost aangerekend worden van € 9,00.
De klant verbindt zich er toe om de eindgebruiker te informeren i.v.m. beperkingen of voorwaarden aangaande het gebruik of de beschikbaarheid van bepaalde producten of diensten, ook als deze gratis en/of tijdelijk worden aangeboden.
Ieder apparaat onder of buiten waarborg dat defect blijkt, moet aan ons franco teruggezonden worden. De koper dient zich ervan te onthouden ze zonder onze voorafgaande toestemming te ontvreemden, te herstellen of te verwerken. Ingeval van een constructiefout kunnen wij maximum gehouden zijn de koopwaar te vervangen of te crediteren.
Een hersteld of omgeruild artikel wordt teruggestuurd samen met de volgende levering. Indien er binnen 4 weken geen levering is, wordt de herstelling afzonderlijk teruggestuurd en zijn de transportkosten ten laste van de klant.

1. Herstellingen onder waarborg

1.1 Voorwaarden

De waarborg op de goederen bedraagt max. 24 maanden vanaf fabricagedatum behalve indien anders vermeld door de fabrikant. De waarborg dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten. Tijdens de waarborgtermijn neemt de firma Seculux NV de verplichting op zich de defecte onderdelen te herstellen en/of te vervangen mits de producten bij de firma Seculux NV werden aangekocht en mits de gebruiker deze onderdelen niet zelf geprobeerd heeft te herstellen. Producten worden enkel vervangen of gecrediteerd ingeval van constructiefout. Herstellingen worden enkel uitgevoerd in ons magazijn door onze technische medewerkers, na aanvaarding van de waarborg. De voorrijkosten alsmede de onkosten voor het demonteren en monteren, het verpakken en het verzenden van het product om deze te herstellen of te vervangen zijn en blijven uitsluitend voor rekening van de klant. Artikelen die volledig vernield/onherstelbaar zijn of ingegoten zijn worden nooit hersteld en worden niet teruggestuurd.

2. Artikelen buiten waarborg

2.1 Voorwaarden

Artikelen buiten waarborg die volledig vernield/onherstelbaar zijn of ingegoten zijn worden nooit hersteld en worden niet teruggestuurd. Herstellingen buiten waarborg worden altijd aangerekend.

2.2 Kostprijs

De netto prijs van de herstellingen wordt berekend a.d.h.v. een percentage van de brutoprijs van het te herstellen artikel/onderdeel. Minimale prijs voor een herstelling is € 25,00 per artikel (netto).
Voorbeeld: indien een volledige kit Twist 200E wordt binnengebracht voor herstelling, dan wordt de kostprijs voor de herstelling berekend a.d.h.v. de bruto prijs van deze kit. Indien alleen de besturing van deze kit wordt binnengebracht, wordt de prijs bepaald a.d.h.v. de bruto prijs van de besturing.

2.2.1 Kostprijs herstellingen voor artikelen waarvan bruto prijs < 150 EUR Leeftijd artikel ≤ 2 jaar –> 40% van brutoprijs

Leeftijd artikel ≤ 4 jaar –> 45% van brutoprijs
Leeftijd artikel ≤ 5 jaar –> 50% van brutoprijs
Leeftijd artikel > 5 jaar –> Artikel wordt niet hersteld

2.2.2 Kostprijs herstellingen voor artikelen waarvan bruto prijs ≥ 150 EUR

Leeftijd artikel ≤ 4 jaar –> 40% van brutoprijs
Leeftijd artikel ≤ 8 jaar –> 45% van brutoprijs
Leeftijd artikel ≤ 10 jaar –> 50% van brutoprijs
Leeftijd artikel > 10 jaar –> Artikel wordt niet hersteld

Klik hier om het retourformulier te downloaden.